Ako pracovať s Interim manažérmi?

Spôsoby najímania interim manažérov 

Interim manažéri zvyčajne pôsobia ako SZČO alebo právne osoby, motivované meniť prostredie, prijať nové výzvy a príležitosti rovnako ako s nimi spojené riziká.

Na rozdiel od prideleného zamestnanca v režime „dočasného pridelenia“ podľa zákona o zamestnanosti ich právny status voči zadávateľovi musí byť definovaný zmluvou, pokiaľ nie je spojený so štatutárnou funkciou v danej organizácii.

 

S klientom nadväzujú buď priamy vzťah alebo sprostredkovaný vzťah cez takzvaného "interim providera", ktorý dohliada tak na plnenie zmluvných záväzkov, ako aj na priebeh mandátu a často preberá administratívnu agendu spojenú s výkonom mandátu interim manažéra.

 

Niektorí interim manažéri, v prevažnej miere pôsobiaci v krízovom manažmente, pracujú v skupine, pričom každý z nich zaisťuje „svoju odbornosť“ v rámci projektu (CEO, CFO, Nákup, Výroba, HR).

Vo výnimočných prípadoch sa Interim manažér po dokončení projektu rozhodne zotrvať u klienta a vstúpiť s ním do zamestnaneckého vzťahu.

 

Výhody využívania interim manažérov

  • Interim manažéri majú spravidla väčší rozsah skúseností a znalostí ako vyžaduje daný projekt alebo rola v organizácii
  • Menším/stredným/rodinným podnikom dáva možnosť najať si odborníka zo skúseností z väčšej organizácie z medzinárodného prostredia na špecifický projekt a obmedzenú dobu
  • Interim manažéri sú veľmi rýchlo na mieste (spravidla počas dvoch týždňov). Sústreďujú sa výhradne na splnenie zadanej úlohy bez ohľadu na rôzne individuálne a skupinové záujmy v organizácii.
  • Prinášajú nadhľad „zvonku“ na problém a rušia tabuizované témy.
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!